Graph

Welcome to

KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

​Patient Investor

​TOP READS

​KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

"Quy tắc 1: Không bao giờ để mất tiền.
Quy tắc 2: Không bao giờ quên quy tắc 1."


​-Warren Buffett-